How PawnHero works / Paano gumagana ang PawnHero?

How does PawnHero work? / Paano gumagana ang PawnHero?

 • As the first BSP licensed online pawnshop in the Philippines, PawnHero  now lets you pawn online, anytime and anywhere. 

  Our customers love the free pick up and delivery service the most. Here is how PawnHero works: 

  1. Get a free appraisal in just minutes

  Visit PawnHero.ph to receive an instant offer. PawnHero accepts more than what you can pawn in a brick-and-mortar pawnshop. You will see our offer as soon as soon as you submit your request. Our promise for consistency assures that you will receive the same offer no matter how many times you submit the request for the same item/attributes.

  2. Get your cash

  After you choose your loan, you can schedule a free and fully insured pick up. Choose  from a list of available pickup slots, the day that works best for you. Once your item has been received and appraised, we payout the loan. PawnHero currently only operates within Metro Manila. Learn more  

  3. Pay back your loan

  Your loan due is found on the pawn ticket that you will receive upon pick up, but we will also notify you when your loan is due via SMS and email. PawnHero also provides you a wide variety of payment options to pay your loan. If you need more time, you can request for an extension (subject for approval). In any case, PawnHero will not penalize you and will never charge hidden fees.

  Pagsasalin:

  Maari kang magsangla kahit anong oras at kahit saan sa PawnHero, ang pinakaunang online na sanglaan na lisensyado ng BSP.

  Tuwang-tuwa ang aming mga kliyente sa libreng pagkuha at paghatid ng kanilang kagamitan para sa pagsangla. Ganito ang paggamit ng PawnHero:

  1. Makakuha ng libreng paghahalaga sa loob ng ilang minuto

  Bisitahin ang PawnHero.ph para makakuha ng libreng estimate sa iyong aytem. Ang PawnHero ay tumatanggap ng iba't-ibang kagamitan. Makikita ang offer pagkatapos gumawa ng tiket. Aming ipinapangako ang hindi pabago-bagong estimate sa inyong request kahit ilang beses na magrequest ng tiket.

  2. Pagkuha ng pera

  Pagkapili ng iyong loan, pwede ka mag-iskedyul ng libre at insured na pick-up o pagkuha ng iyong kagamitan. Pumili sa listahan ng libreng oras ng pick-up sa araw na gusto mo. Pagkatanggap at pagkahalaga/ pagka-appraise ng iyong kagamitan, ibabayad na sa iyo ang loan. Sa kasalukuyan, ang PawnHero ay nagseserbisyo sa Metro Manila lamang. Alamin dito.

  3. Bayaran ang iyong loan

  Ang iyong loan ay makikita sa matatanggap mong pawn ticket pagkakuha ng iyong aytem pero ito'y ipapabatid din sa iyo sa SMS o e-mail. Mayroon ding iba-ibang paraan sa pagbayad ng iyong loan sa PawnHero. Kung kailangan mo pa ng mas maraming oras, pwede ka humingi ng ekstensiyon ng iyong loan (na kailangang ipa-aproba). Ang PawnHero ay hindi nagmumulta o sumisingil ng iba pang gastos.
  Keywords: how can I apply

How is PawnHero different? / Paano naiiba ang PawnHero?

 • PawnHero is an award winning startup that launched the first online pawnshop in Southeast Asia. We accept a wider range of items—not limited to jewelry—and offer high and fair appraisals. With all processes done online, PawnHero is able to charge half the interest rate of traditional pawnshops.

  Free and fully insured pickup & delivery: PawnHero lets you pawn online, anytime and anywhere. The time consuming, maybe intimidating or embarrassing process of having to go to a pawnshop is all in the past. 

  Accepts almost anything: PawnHero accepts Electronics (Smartphones, Tablets, Laptops, Cameras, Video game consoles), Designer Bags, Luxury Watches, Music, and Motorbikes among others. Read more 

  High & fair appraisals:  Our centralized appraisal center, where we use modern technology, allows us to fairly and accurately appraise your items. With over 100 years of combined experience in jewelry and gadget appraisal, you no longer have to worry about low and varied appraisals or visit multiple pawnshops to canvass for the highest appraisal for your item(s). Our appraisals are accurate, objective, and among the highest in the Philippines.

   ✔ Lowest interest rates: PawnHero charges interest dependent on the item you are pawning and the loan duration you choose (varies per item category). In short, with interest rates as low as 2.99%, PawnHero charges one of the lowest interest rates in the Philippines. 

  No hidden costs or penalties: PawnHero upholds transparency in all transactions. We always show you what we charge you. You don’t have to worry about hidden costs or penalties for late payments.

  Privacy: We value privacy as we guarantee that your data/information is safe and secure with us and only us where it will never be shared with anyone.   

  We are the good guys! PawnHero was built on the mission to help Filipinos get access to affordable credit. address financial literacy, serve the unbanked and never take advantage of them. 

  Join the PawnHero family today and say goodbye to the pawning experience of the past. Visit PawnHero.ph to get started.

  Pagsasalin:

  Ang PawnHero ay isang award-winning na start-up na naglunsad ng pinaka-unang online na sanglaan sa Southeast Asia. Kami ay tumatanggap ng mas maraming kagamitan—bukod sa alahas— at nagbibigay ng mas mataas at mas patas na paghahalaga o appraisal. Dahil lahat ng proseso ay onine, kaya ng PawnHero sumingil ng kalahating interest rate ng mga pangkaraniwang sanglaan.

  ✔ Libre at insured na pagkuha at pagpapadala: Pwede ka magsangla kahit anong oras at kahit saan sa PawnHero. Ang mabagal at nakakahiyang proseso na pagpunta sa pangkaraniwang sanglaan ay nakalipas nang paraan. 

  Tumatanggap ng halos anumang bagay: Tumatanggap ang PawnHero ng mga Electronika (Smartphone, Tablet, Laptop, Kamera, Gaming console), Designer Bag, Mamahaling Relo, Instrumentong Pangmusika, Motorsiklo at iba pa. Alamin dito. 

  Mataas at patas na appraisal: Ang aming sentralisadong appraisal center, kung saan gumagamit ng bagong teknolohiya, ay nagbibigay-daan sa mataas at patas na paghalaga o appraisal ng iyong kagamitan. Dahil sa mahigit na 100 na taon na pinagsamang karanasan sa paghahalaga ng alahas at gadyet, hindi ka na mag-aalala sa mababa at iba-ibang appraisal o sa pagbibisita ng maraming sanglaan para maghanap ng pinakamataas na appraisal ng iyong aytem. Ang aming appraisal ay wasto, patas at isa sa mga pinakamataas sa Pilipinas.

   ✔ Pinakamababang rate ng interes: Sumisingil ang PawnHero ng interes depende sa kagamitang isasangla mo at sa iyong nais na kahabaan ng loan (iba-iba ito bawa't kategorya). Sa madaling salita, sa rate ng interes na kasing baba ng 2.99%, PawnHero ang isa sa mga sumisingil ng pinakamababang rate ng interes sa Pilipinas.

  Walang nakatagong gastos o multa: Ang PawnHero ay matapat sa lahat ng transaksyon. Lagi naming ipapabahagi sa iyo ang lahat ng bayarin. Huwag mag-alala sa mga nakatagong gastos o multa para sa nakaraan nang bayad.

  ✔ Pagiging Pribado: Pinapahalagahan namin ang iyong pagiging pribado at pinapangako namin na ang iyong impormasyon ay ligtas at nakatago sa amin lamang at hindi ito maibabahagi sa ibang tao.

  Mapagkakatiwalaan mo kami! Itinayo ang Pawnhero para makatulong sa Pilipinong nangangailangan ng abot-kayang kredito, magbigay kaalaman sa paggastos, para maglingkod sa mga walang bangko at para hindi magsamantala.

  Sumali sa PawnHero ngayon at kalimutan ang nakalipas na karanasan ng pagsangla. Bisitahin ang PawnHero.ph para masubukan na.

How can I get an estimate? / Paano ako makakuha ng estimate?

 • With PawnHero, you can now  get your items appraised online! 

  1. Visit PawnHero.ph to receive an instant offer. PawnHero accepts more than what you can pawn in a brick-and-mortar pawnshop. Learn more.

  2. You will see our offer as soon as soon as you submit your request. Our promise for consistency assures that you will receive the same offer no matter how many times you submit the request for the same item/attributes.

  3. Click on the link to choose your desired loan duration and to schedule a free and fully insured pick up of your item at your home or from your office address.

  4. When your item gets to us, we appraise it and pay out your loan. How do I receive my money?

  Can I email you or get an appraisal over the phone?
  No, since the people who answer your questions are not the same as the people who appraise your item. Please click here

  How long is the offer valid?
  All estimates expire automatically after 14 days. So hurry and schedule your free pickup since otherwise you will need to submit your item details again. 

  Pagsasalin:

  Sa PawnHero, makakatanggap ka ng appraisal online!

  1. Bisitahin ang PawnHero.ph para makatanggap ng appraisal. Mas maraming tinatanggap na kagamitan ang PawnHero kaysa sa pangkaraniwang sanglaan. Alamin dito. 

  2. Makikita ang offer pagkatapos gumawa ng tiket. Aming ipinapangako ang hindi pabago-bagong estimate sa inyong request kahit ilang beses na magrequest ng tiket.

  3. I-click ang link para piliin and iyong nais na kahabaan ng loan at magpa-iskedyul ng libre at insured na pick-up ng iyong kagamitan sa iyong bahay o opisina.

  4. Pagdating ng kagamitan mo sa amin, ito'y hahalagahan at ibabayad ang iyong loan. Paano ko matatanggap ang pera?

  Pwede ba ako mag-email o makatanggap ng appraisal sa telepono lamang?
  Hindi, dahil ang mga sumasagot sa mga tawag mo ay iba sa mga nagbibigay ng appraisal.  Mag-click dito.

  Gaano katagal ang bisa ng estimate?
  Lahat ng estimate ay mawawalan ng bisa pagkatapos ng 14 na araw. Magpa-skedyul na ng libreng pick-up kundi kakailanganin mo muling magpadala ng detailye ng aytem mo.

How long does it take to get my item appraised? / Gaano katagal ang appraisal ng aking kagamitan?

 • You will see our offer as soon as soon as you submit your request. Our promise for consistency assures that you will receive the same offer no matter how many times you submit the request for the same item/attributes.

  On the other hand, once your item has been picked up, it will be delivered to our warehouse on the same day and it will undergo on-hand appraisal on the same day or on the following working day before your loan will be released. 

  Rest assured, we will always keep you updated. You can view your ticket status by visiting https://pawnhero.ph/pawn/ticket/XXXXXX and replacing XXXXXX with your ticket number.

  Pagsasalin:

  Makikita ang offer pagkatapos gumawa ng tiket. Aming ipinapangako ang hindi pabago-bagong estimate sa inyong request kahit ilang beses na magrequest ng tiket.

  Pagkuha naman ng iyong kagamitan, ipapadala ito sa aming bodega sa loob ng isang araw. Dadaan ito sa isang personal na appraisal sa parehas na araw o sa susunod na araw bago ipadala ang loan.

  Huwag mag-alala at lagi ka naming paalalahanan. Pwede mong alamin ang estado ng iyong loan bisitahin ito: https://pawnhero.ph/pawn/ticket/XXXXXX palitan lamang ang XXXXXX ng iyong ticket number.

Can I sell my item? / Pwede ko ba ibenta ang aking kagamitan?

 • While we don't buy any items directly, you can easily sell your item to us.  Request for a free appraisal of your item online. PawnHero charges interest dependent on the item you are pawning and the loan duration you choose. Just schedule a free pick up (PawnHero currently only operates mostly within Metro Manila). PawnHero still gives you the option to get your item on or before the loan is due, but if you wish not to pay back your loan, then there is nothing you need to do. That way you sold your item to us, hassle free! 

  P.S. While you might be able to get a higher price for your item and if you have the time and you want to go through the hassle of selling it online, PawnHero provides you with an alternative: free appraisal, next day pick up, cash and the option to get your item back if you change your mind. 

  If you are looking to buy unredeemed, authenticated and carefully tested items, visit www.MarketPlace.ph.

  Pagsasalin:

  Sapagkat hindi kami direktang bumibili ng kagamitan, pwede mo ibenta ang iyong kagamitan sa amin. Humingi ng libreng appraisal ng iyong gamit online. Sumisingil ang PawnHero ng interes batay sa kagamitan na isasangla mo at sa kahabaan ng iyong loan. Mag-iskedyul lang ng libreng pick-up (Sa kasalukuyan, ang PawnHero ay nagseserbisyo sa Metro Manila lamang). Ang PawnHero ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon para matubos ang iyong kagamitan bago ng o sa araw ng katapusan ng iyong loan, pero kung hindi mo nais bayaran ang iyong loan, wala ka nang kailangang gawin. Sa madaling salita ay nabenta mo na ang kagamitan mo sa amin, nang walang kahirap-hirap!
  P.S. Sapagkat makakakuha ka pa ng mas mataas na presyo para sa iyong kagamitan at kung may oras ka ibenta ito online, ang PawnHero ay nagbibigay ng alternatibo: libreng appraisal, libreng pick up, pera at ang pagkakataon na matubos ang iyong kagamitan kung magpasiya kang isauli ang gamit mo.

  Kung gusto mong tumingin ng mga naremata, siguradong tunay at garantasidong gamit, bisitahin ang www.MarketPlace.ph.

Can I visit PawnHero? No ... / Pwede ko ba bisitahin ang PawnHero? Hindi …

 • PawnHero is an award-winning online pawnshop, the 1st of its kind in the Philippines where you can have the convenience of pawning your items without having to leave the comforts of your homes or offices.

  PawnHero doesn't maintain any physical stores and we do not accept walk-ins in our warehouse or corporate offices.

  Pawn online, anytime and anywhere. Visit PawnHero.ph to get started.

  Sneak preview into our office; or watch when Bloomberg TV visited us. 

  Pagsasalin:

  Ang PawnHero ay isang award-winning na online na sanglaan, ang pinaka-unang tulad nito sa Pilipinas na may madaling paraan para isangla ang iyong mga kagamitan nang hindi na kinakailangang umalis sa iyong bahay o opisina.

  Walang pisikal na tindahan ang PawnHero at hindi kami tumatanggap ng mga personal na transaksyon sa aming bodega o sa aming pangunahing opisina.

  Pwede ka magsangla kahit anong oras at kahit saan sa PawnHero. Bisitahin ang PawnHero.ph para masubukan na. 

  Silipin ang aming opisina; o tingnan ang pagbisita ng Bloomberg TV.

      

     

Is PawnHero safe? Yes ... / Ligtas ka ba sa PawnHero? Oo …

 • PawnHero Pawnshop Philippines Inc. is duly incorporated in the Philippines and licensed by the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). You can find a copy of our license here.

  Nestor A. Espenilla, Jr. from the Central Bank of the Philippines (BSP) recently named PawnHero as positive impact Fintech startup “Fintech takes on many forms. It can be stand-alone entities like the pawn shop Pawn Hero that facilitates something that the community is familiar with and one that sits well within the regulatory framework.”

  PawnHero has also been featured on Forbes, Wall Street Journal, Rappler, as well as on TV.

  PawnHero insures all items during the entire duration of the loan. 

  For our customer, online pawning means that you don't need to leave your home. This minimizes the exposure of your items to the outside world where they can be taken from you or worse. With PawnHero, we lower the risk to near-negligible.

  Our in-house couriers, who'll handle the picking up of your items, have a long track record of reliability when it comes to the security of their customer's items. So, you have nothing to worry about. Some of our customers also believe that the risk of going to a traditional pawnshop is higher than transacting with PawnHero.

  Moreover, our warehouse is 24/7 secured with security personnel and CCTV.  Why wait? Join the PawnHero Family today. 

  Pagsasalin:

  Ang PawnHero Pawnshop Philippines, Inc. ay naingkorpora sa Pilipinas at lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Maaring makita ang kopya ng lisensya dito.
  Pinangalan ni Nestor A. Espenilla, Jr. ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), ang PawnHero bilang isang positibong FinTech startup “Fintech takes on many forms. It can be stand-alone entities like the pawn shop PawnHero that facilitates something that the community is familiar with and one that sits well within the regulatory framework.”

  Ang PawnHero ay itinampok din sa Forbes, Wall Street Journal, Rappler at sa TV
  Sa PawnHero, ang sinangla mong kagamitan ay naka-insure sa buong kahabaan ng loan.

  Para sa aming mga kliyente, hindi mo na kailangang umalis sa inyong bahay kapag mag-sasangla online. Dahil dito, ang iyong kagamitan ay mas ligtas sa panganib at sa pagnanakaw. Sa PawnHero, nasa mabuting kamay ang iyong kagamitan. 
  Ang aming mga mensahero ay siguradong maaasahan pagdating sa seguridad ng iyong kagamitan kaya huwag kang mag-alala. Naniniwala ang aming mga kliyente na mas ligtas ka sa PawnHero kaysa sa mga karaniwang sanglaan.
  Bukod dito, ang aming bodega ay may seguridad at CCTV 24/7. Sumali na sa pamilya ng PawnHero ngayon. How long does it take to get a loan? / Gaano katagal bago ako makatanggap ng loan?

 • You will see available pickup slots on the loan offer page after you request for your appraisal. Some customer receive the money  as early as the same day as the pickup.  Read more .

  Pagsasalin:

  Makakakita ka ng listahan ng libreng oras ng pick-up sa loan offer page pagka-hingi mo ng appraisal. May panahon na nakakatanggap ang kliyente ng pera sa parehas na araw nang pagkuha ng kagamitan. Alamin dito.

See what our customer have to say / Panoorin ang pahayag ng mga kliyente

 • Watch Benjamin as he shares his personal experience with PawnHero.

  Panoorin si Benjamin habang kinikwento ang kanyang personal na karanasan sa PawnHero.  If you like to learn more visit our Trustpilot profile. 

  Kung gusto mo pa matuto, bisitahin ang aming Trustpilot profile