Items we accept / Mga tinatanggap na kagamitan

What items does PawnHero accept? / Anong kagamitan ang tinatanggap ng PawnHero?

 • PawnHero accepts a wider range of items than traditional pawnshops for pawning. Items we accept include: 


  ✔ Jewelry 
  ✔ Electronics (Smartphones, Tablets, Laptops, Cameras, Videogame consoles)
  ✔ Designer Bags
  ✔ Luxury Watches
  ✔ Motorbikes*
  ✔ Among others. Read more

  For all smartphones, laptops, tablets, and PlayStations, you will need to remove all passwords or provide it to us. For Apple devices,  you will need to deactivate "Find my iPhone".   No worries! We have no interest in your personal data or pictures, we ask for those information only because we might need to sell your item if you default on your loan. If you are not willing to provide those information or you don't remember your password, you can't get a loan. 

  *Motorbikes are not entitled for pickup and have to be personally delivered. 

  We do not accept firearms, weapons, ATM cards, deeds, titles and any other real estate, houses or lots. All items have to be stored in our premises for the duration of the loan. 

  Read more

  Pagsasalin:

  Mas maraming tinatanggap na aytem ang PawnHero kaysa sa mga karaniwang sanglaan. Ang aming mga tinatanggap ay:
  ✔ Alahas
  ✔ Electronics (Smartphones, Tablets, Laptops, Cameras, Videogame consoles)
  ✔ Designer Bags
  ✔ Luxury Watches
  ✔ Motorsiklo* 
  ✔ At iba pa. Alamin dito. 
  Para sa lahat ng smartphones, laptops, tablets, at PlayStation, kakailanganin mong tanggalin lahat ng password nito o ibigay ang mga password sa amin. Para sa mga Apple na kagamitan, kailangan mo i-deactivate ang "Find my iPhone". Wag kang mag-alala! Wala kaming kukunin o babaguhin sa iyong mga personal na litrato o impormasyon, hinihingi lamang namin ang password kung sakaling kailangan itong ibenta pagka-remata ng iyong aytem. Alalahanin lang na hindi ka mabibigyan ng loan kung hindi mo ipagkaloob ang impormasyong ito o kung nakalimutan mo ang iyong password.
  *Ang magsasangla ang maghahatid ng mga motorsiklo. 
  Hindi kami tumatanggap ng mga baril, armas, ATM card, deed, titulo at iba pang tirahan, bahay o lote. Lahat ng aytem ay itinatago sa aming bodega sa buong kahabaan ng loan.
  Alamin pa dito

Why is my appraisal low? / Bakit mababa ang aking appraisal? • As a pawnshop, the amount you can lend depends on the item and its condition that you are pawning. To minimize our risk, we (similarly to a brick-and-mortar pawnshop) will not loan you 100% of the value of your item. We have to take into account the depreciation of your item over the duration of the loan and the potential of you not being able to pay back the loan. Eventually, we would need to be able to recover a potential loss by selling your item. 

  PawnHero has developed a sophisticated loan pricing model which guarantees fair and accurate appraisal. Moreover, since we don't invest and maintain physical branches, we have a lower cost structure which we pass on to our customer in the form of lower interest rates and higher appraisals.

  While pickups and returns of pawned items are free and fully insured for our customer, we have certain costs associated with every loan. As a result, we tend to reject or provide a lower appraisal for items where we believe that the market value is too low to cover those costs, either already today or when the loan becomes due. 

  Please be reminded that we only safekeep your item during the duration of the loan and that we are not buying it from you. At any point, you can repay your loan to get your item back. 

  Pagsasalin:

  Bilang isang sanglaan, ang pwede mong matanggap na loan ay depende sa iyong isasanglang aytem at ang kalagayan nito. Para bumaba ang aming risk (kagaya ng mga karaniwang sanglaan) hindi namin pinapahiram ang 100% na halaga ng iyong aytem. Kailangan namin isaalang-alang ang pagbaba ng halaga ng iyong aytem sa panahon ng iyong loan at ang posibilidad na hindi ito mabayaran. Kailangan ding maibawi ang potensyal na kawalan sa pamamagitan ng pagbenta ng iyong aytem.
  Bumuo ang PawnHero ng model sa pagpepresyo na nag-gagarantiya ng patas na appraisal. Dahil walang pisikal na tindahan ang PawnHero, mababa ang gastos nito at ito'y naipapasa sa kliyenta sa pamamagitan ng mababang interest rate at mas mataas na appraisal.
  Sapagkat libre at insured ang pick-up para sa kliyente, tiyak na may gastos bawa't loan. Dahil dito, may mga kagamitang kaming tinatanggihan kapag naniniwala kami na ang halaga niya ay masyado nang mababa ngayon o pagkatapos ng loan.
  Alalahanin na ang iyong aytem ay tinatago namin sa panahon ng iyong loan lamang at hindi namin ito binili sa iyo. Maaari mong itubos ang iyong kagamitan sa anumang oras.
  Alamin pa dito 


Why was my item rejected? / Bakit hindi mo tinanggap ang aking aytem?

 • We do not accept firearms, weapons, ATM cards, deeds, titles and any other real estate, houses or lots.   PawnHero has developed a sophisticated loan pricing model which guarantees fair and accurate appraisal. Moreover, since we don't invest and maintain physical branches, we have a lower cost structure which we pass on to our customer in the form of lower interest rates and higher appraisals.

  While pick ups and returns of pawned items are free and fully insured for our customer, we have certain costs associated with every loan. As a result, we tend to reject items where we believe that the market value is too low to cover those costs, either already today or when the loan becomes due.

  Other reasons why we reject items are because they failed our authenticity or aesthetic test or simply because the item is not in working condition (defective). In any case, the reason why we rejected your item is included in the email sent to you.


  Pagsasalin:


  Hindi kami tumatanggap ng mga baril, armas, ATM card, deed, titulo at iba pang tirahan, bahay o lote. Lahat ng aytem ay itinatago sa aming bodega sa buong kahabaan ng loan.

  Bumuo ang PawnHero ng modelo sa pagpepresyo na nag-gagarantiya ng patas na appraisal. Dahil walang pisikal na tindahan ang PawnHero, mababa ang gastos nito at ito'y naipapasa sa kliyenta sa pamamagitan ng mababang rate ng interes at mas mataas na appraisal. 

  Sapagkat libre at insured ang pick-up para sa kliyente, tiyak na may gastos bawa't loan. Dahil dito, may mga kagamitang kaming tinatanggihan kapag naniniwala kami na ang halaga niya ay masyado nang mababa ngayon o pagkatapos ng loan.  

  Ang ibang dahilan kung bakit natanggihan ang iyong aytem ay dahil hindi sila pumasa sa aming pagsusuri ng awtentisidad at itsura nito o dahil lamang ito ay may depekto. Sa anumang kaso ay sasabihin naman sa iyo sa e-mail kung bakit tinanggihan ang iyong aytem. 


Can I pawn multiple items? / Pwede ba ako mag-sangla nang maraming aytem?

 • Yes, but you will need to create separate tickets. One ticket = one item. Simply submit multiple requests. 


  Pagsasalin:

  Oo, pero kakailanganin mong gumawa ng maraming magkahiwalay na ticket. Isang ticket = isang aytem. Magpadala lamang ng maraming request.