Loan terms / Mga tuntunin ng loan

Am I qualified for a loan? / Kwalipikado ba akong tumanggap ng loan?

 • If you are 18 years old and above, you have a valid ID and you have something to pawn, then you are already qualified to get a loan. 
  PawnHero never asks you for a pay slip or other forms of proof of income, or even debt history. 

  Pagsasalin:
  Kung ikaw ay higit sa 18 na anyos, may balidong ID at may kagamitang isasangla, ikaw ay kwalipikadong tumaggap ng loan.
  Hindi mo kailangang magbigay ng pruweba ng iyong suweldo o kita, o kasaysayan ng nakalipas mong utang.

What Interest does PawnHero charge? / Anong interes ang sinisingil ng PawnHero?

 • PawnHero charges one of the lowest interest rates in the Philippines, as low as 2.99% per month. While the interest depends on the item(s) you are pawning and the loan duration you choose (varies per item category), you can see the monthly interest here.

  PawnHero upholds transparency in all transactions. We always show you what interest we charge. You don’t have to worry about hidden costs or penalties for late payments. 


  Pagsasalin:

  Sumisingil ang PawnHero ng pinakamababang interest rate sa Pilipinas, sa baba ng 2.99% bawat buwan. Ang interes ay depende sa kagamitang isasangla mo at sa nais mong kahabaan ng loan (iba-iba ito bawa't kategorya). Makikita mo ang interes buwan-buwan dito.

  Ang PawnHero ay matapat sa lahat ng transaksyon. Lagi naming ipapahayag sa iyo ang lahat ng bayarin. Huwag mag-alala sa mga nakatagong gastos o multa para sa mga nakaraan nang bayad.  


How long can I get a loan? / Gaano katagal ako maaaring makakuha ng isang loan?

 • The loan duration we are offering depends on the category of your item due to faster (electronics) and slower (gold) depreciation of the item you are pawning. When you receive an appraisal for your item, we show you how long you can get a loan. 

  With terms of up to 12 months, PawnHero goes beyond what traditional pawnshops offer.

  Moreover, PawnHero upholds transparency in all transactions. We always show you what interest we charge. If you need more time, you can request for an extension (subject for approval). In any case, PawnHero will not penalize you and will never charge hidden fees.

  Pagsasalin:

  Ang kahabaan ng loan ay depende sa kategorya ng iyong kagamitan dahil sa mas mabilis (electronics) at mas mabagal (ginto) na pagbaba ng halaga ng iyong aytem na isasangla. Pagkatanggap mo ng appraisal ng iyong kagamitan, ipinapakita namin sa iyo kung gaano katagal ka maaaring makakuha ng isang loan.

  Dahil makakapili ka ng loan na aabot hanggang 12 na buwan, mas matagal ang loan sa PawnHero kaysa sa mga tradisyunal na sanglaan.

  Ang PawnHero ay matapat sa lahat ng transaksyon. Lagi naming ipapakita sa iyo ang lahat ng bayarin. Kung kailangan mo pa ng mas maraming oras, pwede ka humingi ng extension ng iyong loan (na kailangang ipa-aproba). Huwag mag-alala dahil ang PawnHero ay walang mga multa para sa nakaraan ng bayad.

How much money can I get?

 • As a pawnshop, the amount you can borrow depends on the item and its condition that you are pawning. At PawnHero, we accept more than just jewelry. Learn more

  Our centralized appraisal center, where we use modern technology, allows us to fairly and accurately appraise your items. With over 100 years of combined experience in jewelry and gadget appraisal, you no longer have to worry about low and varied appraisals or visit multiple pawnshops to canvass for the highest appraisal for your item(s). Our appraisals are accurate, objective, and among the highest in the Philippines.

  Can I get a loan without collateral?
  No. If we were to offer loans without a collateral, our risk profile increases and we wouldn't be able to charge one of the lowest interest rates in the country (lower than credit card rates). 


  Pagsasalin:

  Ang pwede mong matanggap na loan ay depende sa iyong isasanglang aytem at ang kalagayan nito. Sa PawnHero, hindi lamang alahas ang aming tinatanggap. Alamin pa dito.

  Ang aming sentralisadong appraisal center, kung saan gumagamit ng bagong teknolohiya, ay nagbibigay-daan sa mataas at patas na paghalaga o appraisal ng iyong kagamitan. Dahil sa mahigit na 100 na taon ng pinagsamang karanasan sa paghahalaga ng alahas at gadyet, hindi ka na mag-aalala sa mababa at iba-ibang appraisal o sa pagbibisita ng maraming sanglaan para maghanap ng pinakamataas na appraisal ng iyong aytem. Ang aming appraisal ay wasto, patas at isa sa mga pinakamataas sa Pilipinas.  

  Makakatanggap ba ako ng loan na walang panggarantiya? Hindi. Kung magbibigay kami ng loan na walang garantiya, tataas ang aming risk at hindi kami makakapagsingil ng isa sa mga pinakamababang interes sa bansa (mas mababa pa sa interes ng credit card).

  Makakatanggap ba ako ng loan na walang panggarantiya?

  Hindi. Kung magbibigay kami ng loan na walang garantiya, tataas ang aming risk at hindi kami makakapagsingil ng isa sa mga pinakamababang interes sa bansa (mas mababa pa sa interes ng credit card).

Is there a min. or max. amount I can get? / Mayroon bang pinakamababa at pinakamataas na halaga ng loan na maaari kong matanggap?

 • PawnHero is here to help. There is no minimum or maximum amount, we have provided loans as low as P500 and up to P4,000,000.  As a pawnshop, the amount you can borrow depends on the item and its condition that you are pawning.

  To minimize our risk, we will (similarly to a brick-and-mortar pawnshop) not loan you 100% of the value of your item. We have to take into account the depreciation of your item over the duration of the loan and the potential of you not being able to pay back the loan. Eventually, we would need to be able to recover a potential loss by selling your item. 

  PawnHero has developed a loan pricing model which guarantees fair and accurate appraisal. Moreover, since we don't invest and maintain physical branches, we have a lower cost structure which we pass on to our customer in the form of lower interest rates and higher appraisals.

  Why did you reject my item?

  While pick ups and returns of pawned items are free and fully insured for our customer, we have certain costs associated with every loan. As a result, we tend to reject items where we believe that the market value is too low to cover those costs, either already today or when the loan becomes due.


  Pagsasalin:

  Nais lamang ng PawnHero makatulong kaya walang minimo o limitasyon ang loan. Mula P500 hanggang P4,000,000 ang loan na naibigay na ng PawnHero. Bilang isang sanglaan, ang pwede mong matanggap na loan ay depende sa iyong isasanglang aytem at ang kalagayan nito.

  Para bumaba ang aming risk (kagaya ng mga karaniwang sanglaan) hindi namin pinapahiram ang 100% na halaga ng iyong aytem. Kailangan namin isaalang-alang ang pagbaba ng halaga ng iyong aytem sa panahon ng iyong loan at ang posibilidad na hindi ito maitubos. Kailangan ding maibawi ang potensyal na kawalan sa pamamagitan ng pagbenta ng iyong aytem.

  Bumuo ang PawnHero ng model sa pagpepresyo na nag-gagarantiya ng patas na appraisal. Dahil walang pisikal na tindahan ang PawnHero, mababa ang gastos nito at ito'y naipapasa sa kliyenta sa pamamagitan ng mababang interest rate at mas mataas na appraisal.

  Bakit tinanggihan ang aking kagamitan?

  Sapagkat libre at insured ang pick-up para sa kliyente, tiyak na may gastos bawa't loan. Dahil dito, may mga kagamitang kaming tinatanggihan kapag naniniwala kami na ang halaga niya ay masyado nang mababa ngayon o pagkatapos ng loan.  

What if I fail to pay my loan? / Paano kung hindi ko mabayaran ang aking loan?

 • If you fail to pay for your loan at the end of the redemption period (indicated on your pawn ticket), PawnHero will claim ownership of the item(s) to cover the debt as based on regular pawn shop regulations. 

  The interest for the entire loan duration (until maturity date) will be deducted when we pay out the loan. If you pay your loan post maturity date (before the end of the redemption period), we will charge you the occurred interest at the same interest rate. 

  If you need more time, you can request for an extension (subject to approval). In any case, PawnHero will not penalize you for late payments and will never charge hidden fees.  

  When is my loan due?
  Your loan due is found on the pawn ticket that you will receive upon pick up, but we will also notify you when your loan is due via sms and email.

  In line with our privacy policy, we will never share the details of your transaction with credit agencies nor release them as public records.

  Can I buy back my item after I defaulted on the loan?
  Some items are sold through www.Marketplace.ph on a first come first serve basis.

  Pagsasalin:

  Kung hindi mo mabayaran ang loan sa katapusan ng panahon ng pagtubos (nakalaan ito sa pawn ticket), ang mga kagamitan mo ay magmamay-ari na ng PawnHero. Ito ay ayon sa mga regulasyon ng sanglaan. 

  Ang interes para sa panahon ng loan (hanggang maturity date) ay ibabawas pagkabayad sa iyo ng loan. Kung magbayad ka pagkatapos ng maturity date (bago matapos ang panahon ng pagtubos), sisingilin sa iyo ang dumaan na interes na may parehas na interest rate. 

  Kung kailangan mo pa ng mas maraming oras, pwede ka humingi ng extension ng iyong loan (na kailangang ipa-aproba). Ang PawnHero ay hindi magmumulta o magsisingil ng hidden fees. 

  Kailan ko dapat bayaran ang aking loan?
  Makikita ang petsa ng pagbayad ng loan sa pawn ticket na matatanggap mo pagkakuha ng iyong aytem, pero ipapahayag din sa iyo ang petsang ito sa SMS o e-mail. 

  Ayon sa aming patakaran sa privacy, hindi namin kailanman ipapamahagi ang mga detalye ng iyong transaksyon sa mga ahensiyang nagpapautang o ipapahayag ito bilang pampublikong rekord. 

  Pwede ko ba bilhin muli ang aking aytem pag ito'y naremata?
  Ang ibang aytem ay binebenta sa www.Marketplace.ph sa mga pinakaunang mag-oorder


What’s the difference between pawning vs. selling? / Ano ang pagkaiba ng pagsangla at pagbenta?

 • When you're strapped for cash on emergency expenses, pawning and selling are both viable options. What sets them apart is how much you want to get that item back. When selling, you never usually get the price you want especially if you are in a rush. 

  Pawning can be an alternative, not only do you get the cash you need to deal with your emergencies, you also get your item back after the end of the loan period.

  Try PawnHero today and get a free appraisal for your item. 

  Can I sell my item to PawnHero?
  While we don't buy any items directly, you can easily sell your item to us. Request for a free appraisal of your item online. PawnHero charges interest dependent on the item you are pawning and the loan duration you choose. Just schedule a free pick up (PawnHero currently only operates within Metro Manila). PawnHero still gives you the option to get your item on or before the loan is due, but if you wish not to pay back your loan, then there is nothing you need to do. That way, you sold your item to us, hassle free!

  Pagsasalin:

  Pag may biglang kang pangangailangan, maaari kang magsangla o magbenta. Ang pagkakaiba ng dalawa ay ang halaga na gusto mong maisauli sa iyo. Hindi mo matatanggap ang halagang gusto mo lalo na sa madaliang oras. 
  Ang pag-sangla ay isang mapakinabangang alternatibo. Matatanggap mo na ang halaga na kailangan mo para sa biglang pangangailangan, bukod pa dito ang pagkakataon na maibalik sa'yo ang aytem sa katapusan ng loan.
  Subukan ang PawnHero ngayon at makakuha ng libreng appraisal ng iyong aytem.

  Pwede ko ba ibenta ang aking kagamitan sa PawnHero?
  Sapagkat hindi kami direktang bumibili ng kagamitan, pwede mo ibenta ang iyong kagamitan sa amin. Humingi ng libreng appraisal ng iyong kagamitan online. Sumisingil ang PawnHero ng interes batay sa kagamitan na isasangla mo at sa kahabaan ng iyong loan. Mag-iskedyul lang ng libreng pick-up (Sa kasalukuyan, ang PawnHero ay nagseserbisyo sa Metro Manila lamang). Ang PawnHero ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon para matubos ang iyong kagamitan bago ng o sa araw ng katapusan ng iyong loan, pero kung hindi mo nais bayaran ang iyong loan, wala ka nang kailangang gawin. Sa madaling salita ay nabenta mo na ang kagamitan mo sa amin, nang walang kahirap-hirap!

Why do I need a valid ID? / Bakit ko kailangan ng balidong ID?

 • As a first time customer, you need to complete the KYC or "Know Your Customer” verification, as required by the Bangko Sentral ng Pilipinas to validate the identity of a customer availing of a financial transaction. 

  How to Verify?
  You can choose between online (upload ID) or offline (photocopy) verification. If you have a digital copy of your ID ready, we highly recommend to choose Online Verification and upload your ID. Otherwise, you can choose Offline Verification and present a copy of your ID to the courier upon pick up.

  Our courier will also examine the original ID during the pickup to validate your identity. Please note that we are unable to proceed with the pick up if you fail to complete the KYC verification.

  Below a list of valid IDs:
  Driver's license
  Professional Regulation Commission (PRC) ID
  National Bureau of Investigation (NBI) Clearance 
  Alien Certification of Registration/Immigrant Certificate of Registration 
  Barangay Certification
  Company ID (from companies registered/regulated by BSP/SEC/IC)
  Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons
  (NCWDP) 
  Department of Social Welfare and Development (DSWD) Certification 
  Government Office and GOCC
  Government Service Insurance System (GSIS) e-Card 
  Integrated Bar of the Philippines ID
  OFW ID
  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ID
  Passport
  Police Clearance
  Postal ID
  Seaman's Book
  Senior Citizen Card
  Social Security System (SSS) Card 
  Tax Identification Number
  Voter's ID

  Pagsasalin:

  Kapag ito ang unang beses mong magsangla sa PawnHero, kailangan mo kumpletuhin ang KYC o "Know Your Customer" na beripikasyon na kinakailangan ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang patunay ng pagkakakilanlan ng kliyenteng may transaksyon.
  Pano magpaberipika?
  Maaari kang mamili sa online (upload ID) o offlline (photocopy) na beripikasyon. Kung meron ka ng digital na kopya ng ID mo, inirerekomenda namin ang Online na Beripikasyon at pag-upload ng iyong ID. Bukod dito, pwede mo piliin ang Offline na Beripikasyon at ipakita ang kopya ng iyong ID sa mensahero pagkakuha ng iyong aytem.
  Susuriin ng aming mensahero ang tunay na orihinal na ID pagkakuha ng iyong aytem para mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan. Alalahanin na hindi maitutuloy ang pick up kung hindi makumpleto ang beripaksyon ng KYC.
  Listahan ng mga balidong ID :
  Driver's license  
  Professional Regulation Commission (PRC) ID
  National Bureau of Investigation (NBI) Clearance 
  Alien Certification of Registration/Immigrant Certificate of Registration 
  Barangay Certification
  Company ID (from companies registered/regulated by BSP/SEC/IC)
  Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons
  (NCWDP) 
  Department of Social Welfare and Development (DSWD) Certification 
  Government Office and GOCC
  Government Service Insurance System (GSIS) e-Card 
  Integrated Bar of the Philippines ID
  OFW ID
  Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) ID
  Pasaporte
  Police Clearance
  Postal ID
  Seaman's Book
  Senior Citizen Card
  Social Security System (SSS) Card 
  Tax Identification Number
  Voter's ID