How do I receive my money? / Paano ko matatanggap ang pera?

PawnHero Card (Discontinued March 2017) / PawnHero Card (Itinigil noong March 2017)

 • The PawnHero Card is a debit card issued in partnership with Security Bank, which you can use to withdraw the money from an ATM or pay at any BancNet accredited merchant. For withdrawals, regular fees apply, free at any Security Bank ATM. 

  Processing time: Instantly. The moment you receive a notification that we transferred the money, you can already go to the nearest ATM.

  Starting 2017 we no longer issue PawnHero Cards to our customers. Existing customers can continue using their cards only until March 15, 2017. After this date, all PawnHero cards will be disabled all will no longer be accessible on any platform. For more information about this please read the advisory here

  Why are you no longer issuing PawnHero Cards?
  Recent regulatory changes made it impossible for us to issue the cards on the spot.


  Pagsasalin:

  Sa tulong ng Security Bank, ang PawnHero Card ay debit card kung saan pwede ka mag-withdraw ng pera galing sa ATM at magpayad sa mga merkado na inapruba ng Bancnet. Para sa mga withdrawal, may mga karagdagang bayad habang libre naman sa Security Bank na ATM.

  Oras ng pagproseso: Kaagad. Sa oras na matanggap mo ang abiso na naipadala na ang pera, pwede ka na pumunta sa pinamalapit na ATM.

  Simula ng 2017 ay hindi na kami nagbibigay ng PawnHero card sa aming mga kliyente. Pwede gamitin ng mga naunang kliyente ang kanilang card hanggang Marso 15, 2017 lamang. Pagkatapos nito, hindi na magagamit ang lahat ng card sa kahit anong plataporma. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang aming abiso dito. 

  Bakit hindi na kayo nagbibigay ng PawnHero Card?

  Dahil sa mga bagong regulasyon, hindi na kami maaaring magbigay ng mga card.

Yes, I have a bank account (bank transfer) / Oo, mayroon akong bank account (bank transfer)

 • For customers that have a bank account, we transfer the money to their accounts.

  Please note: The pawner must be the same as the holder of the account. It is not possible to use the account of somebody else e.g. spouse, relative or friend.

  We can transfer the money only to a local savings, current and checking accounts; all banks are supported. Please note, that we cannot deposit directly to a payroll account. Moreover, be aware that the Cash Card # or ATM Card numbers are not the bank account number.

  Processing time: (Monday to Friday) If we transfer to you before 10:00 AM, you will receive the money by 6:00 PM the same day. Otherwise, you will get the money by 6:00 PM on the next business day.


  Pagsasalin:

  Para sa aming mga kliyente na may account sa bangko, ipinapadala namin ang pera sa kanilang mga account. 

  Tandaan: Ang magsasangla ay dapat parehas sa may-ari ng account. Hindi maaaring gumamit ng account ng ibang tao tulad ng asawa, kamag-anak o kaibigan.

  Maari naming ipadala ang pera sa lokal na savings, current at checking accounts lamang; lahat ng bangko ay tinatanggap. Tandaan lamang na hindi kami pwedeng direktang magdeposito sa account ng pang-suweldo. Alalahanin din na ang Cash Card # at ATM Card numbers ay hindi bank account number. 

  Oras ng pagproseso: (Lunes hanggang Biyernes) Kung magpadala kami ng pera bago mag 10:00 AM, matatanggap mo ang pera bago mag 6:00 PM sa parehas na araw. Kung hindi ay matatanggap mo ang pera ng 6:00 PM sa susunod na araw (Lunes hanggang Biyernes).

No, I don't have a bank account (Coins.ph e-Wallet) / Wala akong bank account (Coin.ph e-Wallet)

 • For customers who don't have a bank account, we release the loan via Coins.ph.

  Coins.ph gives an easy way to receive and send money, to pay bills and to buy load! The best thing, it’s free and easy to set up. To get your money without delay, set up an account directly after booking your item for pick up and get your Coins account verified. Create a Coins account

  How Do I Cash Out of My Wallet?
  Login to your Coins account to see available options. These include:
  - eGiveCash (withdraw from any Security Bank ATM even without an ATM card)
  - Transfer money to an existing bank account in the Philippines
  - Cash Pickup at various retail outlets
  - Door-to-Door Delivery
  - Fund a GCash account - Send money to a friend/family member
  - Pay your bills (e.g. utility (incl. Meralco), credit card, tuition fee, insurance etc.)

  Plus, you can also use your Coins account to pay your PawnHero loan or pay for a renewal.

  Processing time:
  Coins Level 2 Account Holder: Instant

  New to Coins? Set up an account as early as today and provide additional requirements to reach Level 2 (needed to withdraw funds). While most of the options are free of service charge, some are not.


  Pagsasalin:

  Para sa mga kliyente na walang account sa bangko, binabayaran sila sa pamamagitan ng Coins.ph.

  Ito ay isang madaling paraan para makatanggap at makapadala ng pera, magbayad ng kuryente, tubig at iba pang bayarin at makabili ng load! Ito pa ay libre at madaling buksan.  Para matanggap ang iyong pera agad, gumawa na ng Coins.ph account kaagad at ipa-beripika ito. Gumawa ng Coins account

  Paano ako maglalabas ng Pera galing sa aking Coins Wallet?
  Maglog-in sa iyong Coins account para makita ang iba-ibang paraan. Ito ay:
  - eGiveCash (magwithdraw mula sa kahit anong Security Bank ATM kahit wala kang ATM card)
  - Magpadala ng pera sa isang aktibong bank account sa loob ng Pilipinas
  - Cash Pickup mula sa maraming pagpipiliang retail outlets 
  - Door-to-Door Delivery
  - Pondohin ang GCash account - magpadala sa kaibigan o kamag-anak
  - Babayarin (hal. utility tulad ng tubig at kuryente (kasali ang Meralco), credit card, tuition fee, insurance atbp.)

  At pwede mo ring gamitin ang Coins account sa pagbayad ng PawnHero loan o sa pagbayad ng renewal nito.

  Oras ng Pagproseso :
  Coins Level 2 Account Holders: Agad na pagproseso

  Wala pang Coins Account? Magbukas ng account ngayon at magbigay ng karagdagang dokumento para makaabot sa Level 2 (kailangan ito para makawithdraw ng pera). Maraming paraan ay libre ngunit ang iba ay may karagdagang bayad. 

When will I receive my money? / Kailan ko matatanggap ang aking pera?

 • Once your item has been picked up, it will be delivered to our warehouse on the same day and it will undergo on-hand appraisal on the same or the following working day before your loan will be released. An SMS and email notification will be sent to you when the money is on the way.

  Rest assured, we will always keep you updated. You can view your ticket status by visiting https://pawnhero.ph/pawn/ticket/XXXXXX and replacing XXXXXX with your ticket number.

  Read more
  When is my loan due?


  Pagsasalin:

  Pagkuha namin ng iyong kagamitan, ipapadala ito sa aming bodega sa loob ng isang araw. Dadaan ito sa isang harapang pagsusuri o pagpapahalaga sa parehas na araw o sa makalawa bago ipadala ang loan. Makakatanggap ka ng abiso sa oras na ipinoproseso na ang iyong bayad.

  Huwag mag-alala at palagi kang makakatanggap ng abiso mula sa amin. Pwede mong alamin ang estado ng iyong loan bisitahin ito: https://pawnhero.ph/pawn/ticket/XXXXXX palitan lamang ang XXXXXX ng iyong ticket number.

  Alamin dito